30 marca
Do konsultacji społecznych przekazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296903/katalog/12423259#12423259

Do konsultacji społecznych przekazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Projekt określa zakres umiejętności jakie student powinien opanować w trakcie nauczania praktycznego w zakresie dziedzin klinicznych. W nowym „Dzienniku praktyk” wprowadzono dwie kategorie umiejętności: A- student wykonuje czynność prawidłowo i w pełni samodzielnie oraz B- student zna zasady wykonywania czynności i potrafi przy nich asystować. Dodatkowo dopuszczono możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez nauczanie w warunkach symulacji medycznej. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października 2017 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296904/katalog/12423297#12423297

Senat bez poprawek przyjął ustawę o „sieci szpitali”

Senat przyjął nowelizację „ustawy transplantacyjnej” celem dostosowania do przepisów Unii Europejskiej
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=49576AC094800154C12580DB00527AE1