Nazwa reformy: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Cel reformy: Projekt rozporządzenia ma na celu zabezpieczenie właściwej jakości udzielania świadczeń, poprawę sytuacji ekonomicznej ośrodków radioterapii (ograniczenie zbędnych inwestycji na wyposażenie), dostosowanie przepisów rozporządzenia do innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia i wprowadzenie do katalogu świadczeń gwarantowanych, świadczenia „Podanie immonuglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”.

Charakter aktu: Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia został przedstawiony do konsultacji publicznych dn. 6 marca 2017 r.

Wejście w życie: Planowany termin wprowadzenia reformy – 1 sierpnia 2017 r.

Stan przed reformą: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zawiera wykaz i warunki realizacji świadczeń gwarantowanych tj. wymagania personalne, sprzętowe. Ponadto określa dodatkowe warunki realizacji niektórych świadczeń. Spełnianie ww. warunków umożliwia zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń.

Założenia reformy:

  • Wprowadzenie do katalogu – świadczenia gwarantowanego „Podanie immonuglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”
  • Wyodrębnienie w katalogu warunków realizacji świadczenia „Leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10:C69.2 oraz doprecyzowanie warunków realizacji, w tym m.in. określenie min liczby udokumentowanych zabiegów przeprowadzonych przez lekarza w zakresie angiografii i neuroradiologii zabiegowej
  • Wyodrębnienie w katalogu warunków realizacji świadczenia ”Replantacja kończyny górnej” oraz określenie warunków realizacji. Celem jest realizacja świadczenia w jednostkach posiadających doświadczona kadrę i wysokospecjalistyczny sprzęt.
  • Dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym poprzez dodanie centrów urazowych dla dzieci jako wymogów formalnych realizacji świadczeń
  • W zakresie świadczeń „Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku” wprowadzono zmianę dotyczącą weryfikacji planu leczenia. Weryfikacja planu obejmująca dozymetrię i kontrolę jakości ma odbywać się jednorazowo przed pierwszym seansem terapeutycznym. Ponadto zwiększono liczbę lekarzy radioterapeutów z 4 do 6 etatów
  • W zakresie „Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D” określono wymogi co najmniej jednej wiązki fotonowej (9MeV) w akceleratorach tak, aby w razie awarii jednego z nich cykl leczenia nie został przerwany.
  • W zakresie „Teleradioterapia niekopolarna, bramkowana i z modulacją intensywności dawki” zrezygnowano z posiadania trzech akceleratorów na rzecz dwóch, a w zakresie „Brachyterapia z planowaniem 3D” z dwóch aparatów do brachyterapii do jednego. Ponadto określono minimalne wyposażenie w sprzęt i niezbędna aparaturę medyczna do realizacji świadczeń. Rozwiązanie to eliminuje niepotrzebne inwestycje w wysokospecjalistyczny sprzęt jakimi dysponują ośrodki radioterapii.

Opracowanie: Alina Klimczak-Wieczorek

Bibliografia:

  1. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295954