Nazwa reformy: Zarządzenie Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Cel reformy: Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Charakter aktu: Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Etap legislacyjny: Zarządzenie podpisane 24 marca 2017 r.

Wejście w życie: Zarządzenie weszło w życie 25 marca 2017 r.

Stan przed reformą: Zarządzenie Nr 57/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Założenia reformy: Rozporządzenie określa wymagania, które musi spełniać podmiot, aby ubiegać się o kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych. Wytyczne dotyczą m.in. etatów przeliczeniowych lekarzy dentystów, godzin udzielania świadczeń. Mowa jest również o rozpatrywania wniosków o ustępstwa od zasad oraz karach za niedotrzymywanie umowy.

Nie uległy zmianie warunki rozliczania świadczeń. Dalej są to:

– cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punkt);

-ryczałt – w odniesieniu do świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej, obejmujący gotowość do udzielania świadczeń oraz świadczenia udzielone w czasie 12-to godzinnego dyżuru;

– ryczałt miesięczny (kwota przeznaczona na objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy w okresie jednego miesiąca) – w przypadku Programu „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki”.

Na mocy rozporządzeniu została ujęta zmiana wycen niektórych udzielanych świadczeń. w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18.roku życia wprowadzono współczynnik korygujący wycenę punktową na poziomie 1,3, zaś w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanym kobietom w okresie ciąży i porodu – na poziomie 1,2.

W załączniku 1 do rozporządzenia – ,, Katalogu świadczeń stomatologicznych” podniesiono również wycenę punktową procedury „Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego” do 50 punktów ( z 30 punktów).

Dla profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia wprowadza się współczynnik 1,5 korygujący wycenę punktową świadczeń, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych.

Wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu świadczeń stomatologicznych 2,0, w sytuacji udzielania przez lekarza specjalistę w dziedzinie periodontologii lub lekarza dentystę będącego w trakcie specjalizacji z zakresu periodontologii świadczeń w zakresie świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz świadczenia periodontologii.

Przepisy zarządzenia będą stosowane do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od 1 lipca 2017 r.

Dokument uzupełniający niniejsze rozporządzenie, stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”

Opracowanie: Joanna Bulira-Pawełczyk

Bibliografia:

  1. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-232017dsoz,6568.html
  2. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/498