Monitor legislacyjny

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Nazwa reformy: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Cel reformy: Projekt rozporządzenia ma na celu zabezpieczenie właściwej jakości udzielania świadczeń, poprawę sytuacji ekonomicznej ośrodków radioterapii (ograniczenie zbędnych inwestycji na wyposażenie), dostosowanie przepisów rozporządzenia do innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia i wprowadzenie do katalogu świadczeń gwarantowanych, […]

Zmiany w sprawie czynności, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Nazwa reformy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Cel reformy: Umożliwienie ratownikom medycznym podania pacjentowi znajdującemu się w stanie zagrożenia życia koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

Charakter aktu: Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia został przedstawiony do […]

[ALERT] Monitoring legislacyjny 26 – 31 marca

30 marca
Do konsultacji społecznych przekazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296903/katalog/12423259#12423259

Do konsultacji społecznych przekazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
Projekt określa zakres umiejętności jakie student powinien opanować w […]

[ALERT] Monitor legislacyjny 19-25 marca

Monitoring legislacyjny 19 – 25 marca
 
20 marca
Ministerstwo Zdrowia opublikowało podsumowanie wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych
 
Prezydent podpisał Ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ustawa weszła w życie 21 marca 2017 r.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8BBC0400755DFD5BC125808B0039F162
 
23 marca
Sejm przyjął ustawę o sieci szpitali
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1322
 
Sejm uchwalił nowelizację :ustawy transplantacyjnej” celem dostosowania do przepisów […]

[ALERT] Zaktualizowany Monitor!

Dostępna już jest najnowsza wersja Monitora przedstawiająca stan reform na dzień 19 marca 2017 r.

Zapraszamy!

Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego

Prawa pacjenta

Uzyskiwanie tytułu specjalisty

[ALERT] Monitoring legislacyjny 26 luty – 11 marca

1 marca

Wejście w życie nowej listy leków refundowanych

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/17/

2 marca

Do konsultacji społecznych skierowano: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295851

Do konsultacji społecznych skierowano: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia […]

Jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów